Vaalikärjet

Ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen läpileikkaavasti

Ennaltaehkäisevän toiminnan resurssit on turvatta läpileikkaavasti vauvasta vaariin. Huomio erityisesti pienituloisiin, lapsiin ja nuoriin sekä kokonaisvaltaisesti perheiden auttamiseen ja tukemiseen aikaisemmassa vaiheessa. Ennaltaehkäisevillä palveluilla paitsi estetään asioiden eskaloituminen myös vähennetään kustannuksia, jotka ovat yleensä moninkertaisia kun asiat ovat jo päässeet eskaloitumaan.

Ikäihmisten yksinäisyyden ehkäiseminen

Lisätään ennaltaehkäiseviä palveluita, yhdistetään niitä ja luodaan monimuotoisia asumisjärjestelyä. Takuueläkettä tulee korottaa. Kolmannen sektorin järjestämä ryhmä- ja tukitoiminta tulee turvata riittävällä rahoituksella.

Päihdeongelmaisten ihmisarvoinen kohtelu ja päihdepolitiikan muutos

Suomen päihdepolitiikka on epäonnistunut ja Suomessa kuolee nuoria eniten päihteisiin Euroopassa. Päihdepolitiikan on perustuttava tutkittuun tietoon haittoja vähentäen ja käyttäjiin kohdistuvia leimoja vähentäen. Henkilökohtainen päihteiden käyttö on dekriminalisoitava. Näin myös avun hakemisen kynnys madaltuu ja useampi päihderiippuvainen saadaan avun piiriin. Katkaisuhoitoon ja kuntoutukseen pääsyä on nopeutettava ja helpotettava lisäämällä paikkoja ja resursseja. Päihteiden käyttäjien pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin on turvattava.

Mielenterveyspalveluita on vahvistettava kaikilla tasoilla

Perusterveydenhuollon matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on parannettava säätämällä terapiatakuu. Palveluketjuja on vahvistettava ja jatkohoito läpileikkaavasti turvattava. Mielenterveys tulee nähdä osana ihmisten perusterveydenhuoltoa.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vahvistaminen

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot inhimilliseksi ja sijaistyövoiman peruspalkkauksen kuntoon laittaminen. Ammatilliselle koulutukselle kunnolliset resurssit, jotta saadaan ammattitaitoiset opettajat ja valmistuu ammattitaitoista työvoimaa. Ammattikoulutuksen arvo pitää myös palauttaa, koska me tarvitsemme perusduunareita edelleen. Koulutuksen asemaa tulee vahvistaa kaikilla koulutusaloilla ja resurssit turvata. Opetussuunnitelma pitäisi rauhoittaa, ei enää lisää velvoitteita. Inkluusion poistaminen niiltä osin, kun se ei hyödytä ketään, vaan vaikutukset ovat päinvastaisia. Houkuttelevuutta aloille pitää lisätä työoloissa, palkkauksessa ja arvostuksessa yleensä.

Tuloerojen kaventaminen

Verotuksen oikeudenmukainen kohdistaminen ja perustulo monimutkaisen tukiviidakon tilalle Lakisääteinen minimipalkka, jotta alipalkkauksesta päästään. Työllä pitää tulla toimeen. Pätkätyön ja osa-aikatyön tekeminen kannattavaksi ja mahdolliseksi Yksinyrittäjien aseman parantaminen Alv-rajan nosto 40 000 euroon. Käsityöläisten poistaminen alv.-rekisteristä.

Huoltovarmuuden varmistaminen

Lähellä tuotettujen tuotteiden huomioiminen julkisissa hankinnoissa hankintalakia muuttamalla. Varat verotuksella sekä julkisen järjestelmän hyväksikäytön lopettaminen oman aseman ja palkkioiden järjestelemiseen. Hallinnon päällekkäisyyksien vähentäminen ja vastaavasti apukäsien lisääminen sinne, missä ammattitaitoa käytetään toisarvoiseen työhön.

Matkailun kehittäminen ja yrittäjyys

Satakunnan maakunnan aseman vahvistaminen matkailukohteena. Liikenneyhteyksien parantaminen ja kehittäminen (raide- ja tieliikenne). Matkailukohteiden kehittäminen paikallisesti ja yhteistyön vahvistaminen päättäjien ja paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Joustavuus- ja ennakointi maankäytön suunnitellussa ja kehittämisessä, ympäristövaikutuksia unohtamatta. Lupakäytännöt ja neuvonta yhdeltä luukulta. Sidosryhmien kuuleminen ennen päätöksen tekoa ja hankkeiden valmistelua.